Drzwi wejściowe Stone | model Beryl

Beryl to klasyka z lekką nutą nowoczesności, w postaci subtelnego wzoru z listw inoxowych. Solidna forma sprawia, że te drzwi cieszą się niesłabnącą popularnością.

 • Wy­god­ny mon­taż i 3 la­ta gwa­ran­cji
  Skrzy­dło z oścież­ni­cą do­star­czo­ne jest do klien­tów w for­mie zło­żo­nej. Dzię­ki te­mu drzwi po roz­pa­ko­wa­niu moż­na szyb­ko i ła­two za­mon­to­wać. Ofe­ru­je­my naj­dłuż­szy na ryn­ku 3 let­ni okres ochro­ny gwa­ran­cyj­nej na drzwi wej­ścio­we.
 • Naj­krót­szy ter­min pro­duk­cji na ryn­ku ( 7 dni )
  Szyb­kość re­ali­za­cji za­mó­wień przy jed­no­cze­snym za­pew­nie­niu wy­so­kiej ja­ko­ści, to jed­na z na­szych głów­nych za­let. Sza­nu­je­my czas na­szych klien­tów i dla­te­go cią­gle do­sko­na­li­my na­sze pro­ce­sy pro­duk­cyj­ne i lo­gi­stycz­ne.
 • Naj­wyż­szej kla­sy ma­te­ria­ły tyl­ko od re­no­mo­wa­nych do­staw­ców
  Na­si do­staw­cy, to sta­ran­nie wy­se­lek­cjo­no­wa­ni naj­lep­si eu­ro­pej­scy pro­du­cen­ci kom­po­nen­tów do pro­duk­cji drzwi. Gwa­ran­tu­je to, uzy­ska­nie so­lid­nej, bez­piecz­nej i ener­go­osz­częd­nej kon­struk­cji od­por­nej na czyn­ni­ki at­mos­fe­rycz­ne.
 • Drz­wi do­stęp­ne w wer­sji jed­no­skrzy­dło­wej i dwu­skrzy­dło­wej
  Drz­wi jed­no­skrzy­dło­we są do­stęp­ne we wszyst­kich pa­kie­tach, na­to­miast drzwi dwu­skrzy­dło­we są do­stęp­ne w Termiko 55 oraz Termiko 55 HI.

DOSTĘPNE KOLORY

orzech ciemny antracyt jasny antracyt biały wenge złoty dąb winchester

DOSTĘPNE PAKIETY

 • Pa­kiet Termiko 55 to drzwi o gru­bo­ści skrzy­dła 55 mm wy­peł­nio­ne gra­fi­to­wym po­li­sty­re­nem EPS, wraz ze zło­żo­ną oścież­ni­cą i pro­giem z bla­chy nie­rdzew­nej w kom­ple­cie.
 • Pa­kiet Termiko 55 HI to naj­lep­sza ryn­ko­wa pro­po­zy­cja drzwi o gru­bo­ści skrzy­dła 55 mm. Skrzy­dło wy­peł­nio­ne pia­ną PUR, a tak­że sta­bil­na i moc­na kon­struk­cja we­wnątrz skrzy­dła wy­ko­na­na z wo­do­od­por­nej sklej­ki. Drz­wi po­sia­da­ją oścież­ni­cę ter­micz­ną oraz próg z bla­chy nie­rdzew­nej w stan­dar­dzie.
 • Pa­kiet Termiko 73 to drzwi o gru­bo­ści 73 mm wy­peł­nio­ne pia­ną po­li­ure­ta­no­wą. Za­sto­so­wa­nie za­wia­sów re­gu­lo­wa­nych w 3 płasz­czy­znach ( za­wia­sy 3D ) zwięk­sza­ją funk­cję użyt­ko­we. Gru­bość drzwi oraz próg Alu Ther­mo wpły­wa na izo­la­cyj­ność ter­micz­ną, a tak­że re­du­ku­je nadmier­ny ha­łas do­bie­ga­ją­cy do wnę­trza do­mu.
 • Pa­kiet Termiko 73 HI to drzwi o gru­bo­ści 73 mm z oścież­ni­cą z prze­kład­ką ter­micz­ną i sys­te­mo­wym pro­giem Alu Ther­mo. Wy­peł­nie­nie skrzy­dła to dwu­kom­po­nen­to­wy sys­te­mem PUR gwa­ran­tu­ją­cy bar­dzo do­bre pa­ra­me­try ciepl­ne. Kon­struk­cja skrzy­dła drzwio­we­go ze sklej­ki wo­do­od­por­nej. W drzwiach za­sto­so­wa­no za­mek wie­lo­punk­to­wy ROTO z sys­te­mem ha­ko­-bol­ców.

WYMIARY ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICY

Szerokość drzwi
(cm)
Termiko 55
(szer x wys)
Termiko 55 HI
(szer x wys)
Termiko 73
(szer x wys)
Termiko 73 HI
(szer x wys)
80 904 x 2079 mm 904 x 2082 mm 933 x 2082 mm 933 x 2082 mm
90 1004 x 2079 mm 1004 x 2082 mm 1033 x 2082 mm 1033 x 2082 mm
110 1204 x 2079 mm 1204 x 2082 mm - -
120 1304 x 2079 mm 1304 x 2082 mm - -
130 1404 x 2079 mm 1404 x 2082 - -

WYMIARY W ŚWIETLE PRZEJŚCIA OŚCIEŻNICY

Szerokość drzwi
(cm)
Termiko 55
(szer x wys)
Termiko 55 HI
(szer x wys)
Termiko 73
(szer x wys)
Termiko 73 HI
(szer x wys)
80 801 x 2001 mm 801 x 2001 mm 801 x 2001 mm 801 x 2001 mm
90 901 x 2001 mm 901 x 2001 mm 901 x 2001 mm 901 x 2001 mm
110 1101 x 2001 mm 1101 x 2001 mm - -
120 1201 x 2001 mm 1201 x 2001 mm - -
130 1301 x 2001 mm 1301 x 2001 mm - -